Sinds 29 december 2012 komt een aantal burgers uit de voormalige gemeente Helden regelmatig bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstmogelijkheden van de ‘Lazaristenkapel’ als religieus en cultureel erfgoed. De groep noemt zichzelf ‘de Kepèlse initiatiefgroep’. De groep bestaat uit personen die zich verbonden voelen met de congregatie van de Lazaristen en haar missiehuis, dat een markant en beeldbepalend monument is in het centrum van Panningen. Een monument qua bouw en situering, met de kapel als schitterende parel. Het complex van het missiehuis met daarin de kapel is ook in een ander opzicht een monument, namelijk een monument van meer dan een eeuw verbondenheid tussen de Congregatie der Lazaristen en de gemeenschappen van de voormalige gemeente Helden. Beide aspecten vormen de voedingsbodem voor de Kepèlse initiatiefgroep om zich in te zetten voor het behoud van het missiehuis als materieel (rijks)cultureel erfgoed en speciaal voor het behoud en passend gebruik van de monumentale kapel en het daarin geplaatste voor Nederland zeldzame Cavaillé-Coll-Mutin-orgel.

Cultureel erfgoed
Het bestuur van de toenmalige Congregatie der Missie – deze is eigenaar van het complex waarvan de Lazaristenkapel annex orgel deel uitmaakt – heeft de wens te kennen gegeven om op termijn de kapel met toebehoren ter beschikking te stellen aan de dorpsgemeenschappen van de voormalige gemeente Helden, als uiting van dankbaarheid aan en verbondenheid met deze dorpsgemeenschappen en met de intentie om kapel en orgel als cultureel erfgoed te bewaren en een passende functie te geven. Tegen de achtergrond van dit perspectief legt de Kepèlse Initiatiefgroep zich onder meer toe op het vergroten van het draagvlak in de omringende dorpsgemeenschappen voor genoemd behoud en gebruik. Wat betreft het gebruik van de kapel wordt gedacht aan drie functies: liturgisch-religieuze functie, culturele functie en maatschappelijke func tie. Voor meer informatie over de mogelijke invulling van deze functies klik hier.

In de geest van Vincentius
Door het Nederlandse Huis van de Congregatie van de Lazaristen is het initiatief genomen om een plan te ontwikkelen voor het behoud van het gedachtegoed van Vincentius, het Vincentiaans Charisma, in deze regio. Dit is gebeurd in samenspraak met het Generalaat van de Congregatie in Rome. Het idee is om de erfenissen van meer dan 100 jaar activiteiten van de Lazaristen in Panningen levend te houden. Vier organisaties zetten zich hiervoor in en houden elkaar van hun activiteiten op de hoogte. Dit zijn: Zorgcentrum Vincent DePaul (familie-erfenis van de Lazaristen); Mgr. Schraven Stichting (missionaire erfenis); Kepèlse Initiatiefgroep & Stichting Orgelkring (cultureel-maatschappelijke erfenis); Vincent de Paul Center (spirituele erfenis). De betrokkenheid van de Kepèlse Initiatiefgroep bij dit initiatief van de Nederlandse Lazaristen komt voort uit het gegeven dat kapel en orgel deel uitmaken van een groter geheel, niet alleen wat betreft het gebouw, maar ook wat betreft het verleden, het heden en de toekomst van het gedachtengoed, de spiritualiteit, van de stichter van de Congregatie van de Missie, Vincent de Paul.

Contact
De Kepèlse Initiatiefgroep is een Vereniging. Iedereen die zich in wil zetten voor het behoud van het cultureel erfgoed van de lazaristenkapel kan lid worden van de vereniging. Als u geïnteresseerd bent kunt u contact met ons opnemen via info@lazaristenkapel.nl.
Het bestuur van de Vereniging Kepèlse Initiatiefgroep Behoud Cultureel Erfgoed Lazaristenkapel wordt gevormd door: Raf Janssen (voorzitter), Harry Jacobs (secretaris) en Frans Rovers (penningmeester).

    Lazaristen Kapel